•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 487 Files PLI_202007110340_PPI1.0.png 7/11/2020 10:46_ 10p 65K
  2VIỆT TRÌ 0 Files
  3VINH 509 Files VIN_202007110340_PPI1.0.png 7/11/2020 10:46_ 10p 27K
  4TAM KỲ 576 Files TKY_202007110340_PPI3.6.png 7/11/2020 10:48_ 08p 27K
  5NHA TRANG 0 Files
  6NHÀ BÈ 576 Files NHB_202007110340_PPI3.6.png 7/11/2020 10:48_ 08p 32K
  7ĐÔNG HÀ 819 Files DHA_202007110340_PPI5.0.png 7/11/2020 10:48_ 08p 26K
  8PHA ĐIN 631 Files PHA_202007110340_PPI5.0.png 7/11/2020 10:50_ 06p 41K
  9PLEIKU 628 Files PLE_202007110340_PPI5.0.png 7/11/2020 10:50_ 06p 26K
  10QUY NHƠN 628 Files QNH_202007110340_PPI5.0.png 7/11/2020 10:50_ 06p 26K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 76 Files IR.2020_0711_0340.JPG 7/11/2020 10:53_ 03p 327KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 76 Files VIS.2020_0711_0340.JPG 7/11/2020 10:53_ 03p 536KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 76 Files WV.2020_0711_0340.JPG 7/11/2020 10:53_ 03p 135K
  4DusT 74 Files Dus_20200711.Z0330.jpg 7/11/2020 10:46_ 10p 350KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 74 Files Air_20200711.Z0330.jpg 7/11/2020 10:50_ 06p 233KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 75 Files Nac_20200711.Z0330.jpg 7/11/2020 10:46_ 10p 282KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 76 Files Nim20200711.Z0330.jpg 7/11/2020 10:48_ 08p 254KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 75 Files Sof__20200711.Z0330.jpg 7/11/2020 10:47_ 09p 291KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 75 Files DSt_20200711.Z0330.jpg 7/11/2020 10:50_ 06p 249KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 75 Files SWD_20200711.Z0330.jpg 7/11/2020 10:47_ 09p 370KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )

  LỊCH TRỰC PHÒNG KHÍ TƯỢNG RA ĐA
  Trực 2020
  5/7
  CN
  2020
  6/7
  Hai
  2020
  7/7
  Ba
  2020
  8/7
  2020
  9/7
  Năm
  2020
  10/7
  Sáu
  2020
  11/7
  Bảy
  2020
  12/7
  CN
  2020
  13/7
  Hai
  2020
  14/7
  Ba
  2020
  15/7
  7h-19h Bắc _ Ninh _ Ninh _ Bắc _ Hằng _ Toán _ Hiếu _ Vinh _ Thủy _ Trang _ Hòa _ Thơm _ Phương _ Dũng _ Phương _ Dũng _ Linh _ Toán _ Hiếu _ Vinh _ Thủy _ Trang _
  8h-17h Hằng
  Ninh
  Trang
  Linh
  Hằng
  Ca 1
  Ca 2
  Ca 3


  Lịch trực

  Báo cáo truyền số liệu